Obok dekarbonizacji, jednym z elementów zielonej transformacji jest między innymi efektywne gospodarowanie zasobami wodnymi i działanie na rzecz ograniczania zużycia wody. Budownictwo, a co za tym idzie przemysł cementowy, również kładzie duży nacisk na stosowanie zrównoważonych rozwiązań w tym zakresie.

Retencjonowanie wody i jej recykling

Jednym z celów producentów jest redukowanie zużycia wody w procesie wytwarzania cementu i betonu. Lafarge Polska wprowadził stały monitoring zużycia wody w węzłach betonowych w Warszawie, Krakowie i Chrzanowie. Dzięki temu jej maksymalna ilość trafia do ponownego wykorzystania, a zakłady mogą korzystać jedynie z minimum wody z miejskich sieci. Do końca obecnej dekady Lafarge Polska zamierza retencjonować wodę we wszystkich swoich zakładach betonowych.

W wytwórni betonu w Pruszkowie CEMEX Polska utworzył zbiornik wody opadowej, dzięki czemu po odpowiednim uzdatnieniu można ją ponownie wykorzystać. Działania mające na celu obniżenie zużycia wody są realizowane także w innych zakładach. Dodatkowo CEMEX Polska stosuje w cementowniach zamknięte obiegi wody chłodniczej, a wodę pochodzącą z płukania betonomieszarek wykorzystuje ponownie do produkcji betonu. Z kolei woda z kopalni kredy w Cementowni Chełm jest częściowo wykorzystywana do zaopatrywania miasta w wodę pitną.

Grupa Górażdże prowadzi zrównoważoną gospodarkę wodną w produkcji cementu, kruszyw czy betonu towarowego, a jej celem jest redukcja zużycia wody wszędzie tam, gdzie jest to ekonomicznie i technicznie możliwe. W takie działania wpisuje się stosowanie wody z recyklingu czy system raportowania zużycia wody w zakładach. Surowce uboczne, powstałe w trakcie wytwarzania betonu, w tym również woda, są ponownie wykorzystywane. Grupa Górażdże dba także o tereny wodne - między innymi znajdujące się na terenie Kopalni Wapienia Górażdże.

Woda nawadnia okoliczne lasy

Odzyskana woda może być również skutecznie wykorzystywana w sąsiedztwie zakładów. Wodą m.in. z wyrobisk górniczych - Wapienno i Bielawy - nawadniane są lasy w ramach współpracy Lafarge Polska z lokalnym nadleśnictwem. Projekt nawodnienia blisko 500 hektarów lokalnych lasów wodą z kopalni kamienia realizuje także Cement Ożarów, współpracując z Lasami Państwowymi, samorządem oraz Wodami Polskimi. Dzięki wspólnej inicjatywie możliwe stało się wtórne wykorzystanie wody do nawodnienia lasów w gminie Ożarów i Zawichost.

Działania, ukierunkowane na ograniczenie zużycia wody w procesie produkcyjnym, podejmują także Cementownia Odra, Cementownia Warta oraz Cementownia Nowiny. Zakład Dyckerhoff Polska realizuje projekt odwodnienia Kopalni Kowala, a wśród możliwych sposobów wykorzystania nadmiaru wody są wymieniane: dalsza rekultywacja i rewitalizacja Kamieniołomu Zgórsko oraz przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę sąsiedniej wsi. Z perspektywy całego sektora cementowego w Polsce, kluczowa dla gospodarki wodnej była także zmiana technologii produkcji wyłącznie na metodę suchą - znacznie bardziej zrównoważoną.

Masz pytanie?