Cementownie od lat podejmują działania, wpisujące się w zrównoważony rozwój - jeszcze zanim to pojęcie na dobre pojawiło się w przestrzeni publicznej. Kolejnym krokiem jest zatem raportowanie przez producentów cementu o realizowanych aktywnościach z obszarów ESG.

Producenci cementu raportują

ESG to rozwinięcie pojęcia CSR, pochodzące od słów: environmental (środowisko), social (społeczeństwo) i governance (ład korporacyjny). Raportowanie ESG jest dziś już niemal standardem, a coraz więcej mówi się o wprowadzeniu wręcz takiego obowiązku. Obecnie raportowanie dotyczy zarówno stricte zrównoważonego rozwoju, jak i publikacji raportów zintegrowanych - dotyczących szerzej pojętej działalności operacyjnej.

Pierwszy Raport Zrównoważonego Rozwoju (ESG) opublikowała Cementownia Warta. Stanowi on podsumowanie rocznych działań oraz odzwierciedla zaangażowanie w budowanie zrównoważonej przyszłości. Jak podkreśla Cementownia Warta, czuje ona wagę odpowiedzialności za wpływ na środowisko, otoczenie i gospodarkę, dlatego konsekwentnie uwzględnia czynniki ESG w prowadzeniu działalności i komunikuje je interesariuszom.

Raport Zrównoważonego Rozwoju CEMEX Polska to już piąta taka publikacja oraz pierwsza, która została opracowana zgodnie z nowym podejściem do zarządzania firmą - opartym o obszary ESG: środowiskowy, społeczny i ładu korporacyjnego. Tematyki zrównoważonego rozwoju dotyczył także Raport Zintegrowany CEMEX, prezentujący osiągnięcia w zakresie działalności operacyjnej czy aktywności na rzecz ochrony klimatu.

W najnowszym raporcie zrównoważonego rozwoju "Lafarge w trosce o biznes, ludzi, planetę", opublikowanym przez Lafarge Polska, zostały zaprezentowane działania, wynikające ze strategii w tym obszarze. Jej filarami są: klimat, gospodarka o obiegu zamkniętym, środowisko oraz społeczności. Są one ściśle powiązane ze zmianami w budownictwie, w tym obejmując niskoemisyjne materiały budowlane. Dotyczą również troski o bezpieczeństwo i pracowników czy budowania relacji z lokalnymi społecznościami.

Globalne cele zrównoważonego rozwoju

Zrealizowane cele i dobre praktyki Dyckerhoff Polska znalazły się w Raporcie Zrównoważonego Rozwoju, opublikowanym przez grupę Buzzi Unicem. Dokument objął między innymi mapę drogową pod hasłem "Journey to Net Zero", wyznaczającą cele i działania, ukierunkowane na osiągnięcie neutralności emisyjnej. W raporcie zostały wyróżnione wyniki Cementowni Nowiny, w tym w zakresie niemal 70-procentowego wykorzystania paliw alternatywnych.

Działania i rozwiązania na rzecz zrównoważonej przyszłości zaprezentowała grupa CRH w Raporcie Zrównoważonego Rozwoju, podkreślając w nim globalne cele dotyczące zrównoważonego rozwoju. Z perspektywy Cement Ożarów została podkreślona kluczowa rola pracowników oraz tworzenia włączającego środowiska pracy, które odzwierciedla różnorodność prowadzonej działalności oraz budowanie trwałych, wspierających relacji.

Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Górażdże wpisuje się w Program Zobowiązania na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030, przyjęty przez HeidelbergCement. Jak podkreśliła Grupa Górażdże, dokument dotyczy nie tylko celów zrównoważonego rozwoju oraz wyzwań społecznych, gospodarczych i środowiskowych. Odnosi się również do obszarów takich jak Big Data, aby na podstawie zgromadzonych ogromnych ilości danych mierzyć efektywność działań, a następnie definiować ich kierunki.

O działaniach z obszaru zrównoważonego rozwoju na bieżąco informuje także Cementownia Odra. Zaznaczając jednocześnie, iż w obliczu zmian klimatu jako priorytet stawia neutralizowanie wpływu swojej działalności na ekosystem. Jednym z najważniejszych wyzwań jest bowiem zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz znalezienie rozwiązań pozwalających na zahamowanie wpływu na środowisko naturalne.

Masz pytanie?