Przemysł cementowy podejmuje wiele inicjatyw, aby troszczyć się o bioróżnorodność w sąsiedztwie, a nawet na terenie zakładów. Cementownie od lat działają na rzecz środowiska naturalnego oraz flory i fauny.

W trosce o ekosystem na terenach kopalni

Grupa Górażdże od lat podejmuje działania na rzecz ochrony bioróżnorodności na terenach kopalnianych - zarówno w trakcie ich eksploatacji, jak i po jej zakończeniu. Wśród nich nie brakuje również przedsięwzięć popularyzujących walory przyrodnicze tych terenów. Jednym z przykładów jest Kopalnia Wapienia Górażdże, gdzie systematycznie prowadzone są prace rekultywacyjne. Od prawie 20 lat we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Opolskiego realizowany jest również program ochrony bioróżnorodności.

Od 2014 r. Grupa Górażdże współpracuje z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków (OTOP). Ta kooperacja pozwoliła między innymi zebrać i przeanalizować dane dotyczące walorów przyrodniczych 17 kopalń surowców mineralnych należących do Grupy Górażdże. W celu ochrony siedlisk ptaków rozpoczęto tworzenie wysp dla ptaków wodno-błotnych czy wdrożono program ochrony siedlisk łąkowych i murawowych. Warto wspomnieć, iż na obszarze eksploatacji złoża Ruda pracownicy Arboretum Ziemi Morawskiej dokonali przeniesienia - za zgodą Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - kilkuset osobników chronionego gatunku zimowita jesiennego. Następnie w kolejnych trzech kopalniach kruszyw (Gryżyce, Szczytniki, Wójcice) dokonano inwentaryzacji chronionych gatunków flory i fauny.

Na rzecz flory i fauny

Również Cement Ożarów podejmuje działania wspierające bioróżnorodność. Na terenach w pobliżu Cementowni Ożarów prowadzone są ekologiczne uprawy roślin miododajnych, takich jak facelia czy rzepak. Z kolei Dyckerhoff Polska angażuje się w poprawę warunków środowiskowych m.in. na terenie Kopalni Kowala, realizując projekty rozwijające bioróżnorodność oraz obszary fauno-floro-siedliskowe. Obejmują one domki dla ptaków czy nasadzenie ok. 5,5 tys. drzew - takich jak: rokitnik, głóg, tarnina, brzoza czy grab.

Na działania edukacyjne w zakresie bioróżnorodności stawia Cementownia Warta, realizując program Eko Warta. Wcześniej - w ramach programu Eko Szkoła - uczniowie poznawali działania zakładu obejmujące rekultywację obszarów wykorzystywanych przez zakład. Ostoją bioróżnorodności jest dawne wyrobisko Odra I, sukcesywnie rekultywowane przez Cementownię Odra. Na terenie wyrobiska występuje aż 45 chronionych gatunków, przede wszystkim ptaków. Cennymi mieszkańcami wyrobiska są także trzy gatunki nietoperzy: nocek duży, nocek rudy i gacek brunatny. Wstępuje tam również 200 spośród 532 gatunków roślin ustępujących i rzadkich, ujętych na czerwonej liście roślin zagrożonych wyginięciem.

W oparciu o metodologię naukową

Działania w obszarze bioróżnorodności podejmuje również Lafarge Polska. Prowadzi m.in. screening środowiskowy, czyli dokładne badania określające stan środowiska lokalnego, przygotowując tym samym plany działania, które mają pomóc w ochronie flory i fauny. Poprzez znaczącą zmianę ukształtowania terenu Kopalni Lubień niedaleko Legnicy, jak również charakteru użytkowania gruntu, doprowadzono do zwiększenia różnorodności gatunków roślin i zwierząt. Na terenie Kopalni Radkowice posiano z kolei łąkę kwietną, która składa się z ponad 30 rodzimych gatunków dzikich kwiatów.

Lafarge Polska zainicjowało w swoich zakładach na terenie całego kraju bazujący na naukowej metodologii system zarządzania różnorodnością biologiczną, który zawiera: Plan Zarządzania Bioróżnorodnością BMP (Biodiversity Management Plan) oraz wskaźnik poziomu bioróżnorodności BIRS (Biodiversity Indicator and Reporting System), które są specjalnie tworzone dla konkretnych lokalizacji. To specjalne rozwiązania dla sektora cementu i kruszyw, realizowane dzięki współpracy naukowców z Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN) oraz Grupy Holcim, w skład której wchodzi Lafarge. Tym samym Lafarge znalazł się wśród ok. 1 proc. globalnych firm, których cele dotyczące ochrony bioróżnorodności opierają się na podstawach naukowych.

Wsparcie dla środowiska i edukacja

CEMEX Polska prowadzi projekty związane z ochroną bioróżnorodności, poprzez które stara się pokazać wartość otaczającej przyrody oraz zachęcić do jej aktywnej ochrony. Firma od ponad dekady dba o pustułki zamieszkujące tereny cementowni w Chełmie i Rudnikach. Po zlokalizowaniu występowania tych ptaków na terenie zakładów, firma wdrożyła program kompleksowej ochrony, obejmujący stworzenie infrastruktury dla ptaków, badania ornitologiczne oraz edukację ekologiczną.

Firma realizuje także program edukacyjny „CEMEX dla Planety” - kampanię poświęconą problemom środowiskowym, która ma również prezentować ciekawostki przyrodnicze i zwracać uwagę pracowników na kwestie ochrony przyrody. CEMEX Polska wspiera również owady zapylające. Projekt „Pszczoły i trzmiele – nasi przyjaciele” obejmuje powstanie w chełmskiej cementowni m.in. łąk kwietnych, hoteli dla owadów i tablic edukacyjnych, a lokalna społeczność mogła uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych.

Masz pytanie?