W cementowniach i na otaczających je terenach cały czas tętni życie. Nie chodzi jednak o nieprzerwany cykl produkcyjny, ale o faunę i florę, które zadziwiają swoim bogactwem - szczególnie, iż sąsiadują z przemysłem. Rozwój bioróżnorodności dodatkowo wspierają producenci cementu, dbając o przyrodę oraz budując świadomość ekologiczną - wśród pracowników zakładów, jak i lokalnej społeczności.

Wsparcie dla bioróżnorodności

Swoje położenie w sąsiedztwie terenów o wysokich walorach przyrodniczych podkreśla Cementownia Warta. W ramach Zielonej Akademii Warty i programu Eko Warta zakład regularnie organizuje spacery przyrodnicze, który uczestnicy wraz z ornitologami i ekspertami mają okazję obserwować bogactwo gatunków ptaków - od pustułek, przez żurawie, pliszki, rudziki, skowronki czy dzięcioły - oraz całej lokalnej przyrody. Cementownia Warta tym samym wspiera i promuje działania na rzecz ochrony środowiska oraz bioróżnorodności.

Specjalnie dla pszczół CEMEX Polska utworzył na terenie Cementowni Chełm dwie łąki kwietne - obejmujące łącznie teren o powierzchni około 8000 m2. Wśród wysianych roślin znalazły się liczne gatunki miododajne - zarówno jednoroczne, jak i wieloletnie. Program ochrony bioróżnorodności - w tym dziko żyjących pszczół - jest natomiast realizowany na terenie Kopalni Wapienia Górażdże, gdzie powstała ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna i odbywał się piknik ekologiczny "Kopalnia Dzikich Pszczół".

Lafarge Polska zbudował wyspę wegetacyjno-lęgową dla ptaków w Dębinie Łętowskiej, a wodą z wyrobisk górniczych Wapienno i Bielawy nawadnia lasy w ramach współpracy z lokalnym nadleśnictwem. Projekt nawodnienia blisko 500 hektarów lokalnych lasów wodą z kopalni kamienia realizuje także Cementownia Ożarów, współpracując z Lasami Państwowymi, samorządem oraz Wodami Polskimi.

Budując wartość przyrodniczą

Grupa Górażdże we współpracy z przyrodnikami z Uniwersytetu Opolskiego prowadzi na terenie kopalni wapienia 3-etapowy program ochrony bioróżnorodności. Pierwszy etap polegał na skatalogowaniu, inwentaryzacji i waloryzacji flory i fauny. W ramach drugiego ustalono i przygotowano siedliska zastępcze dla wybranych gatunków, aby w dalszej kolejności dokonać ich przesadzenia. Trzeci etap, rozłożony na wiele lat, polega na przenoszeniu najbardziej zagrożonych roślin. Do tej pory przesadzonych zostało ponad 700 sztuk ośmiu prawnie chronionych gatunków roślin - takich jak jarząb brekinia, gnieźnik leśny, przylaszczka pospolita czy buławnik wielkokwiatowy.

Przedstawiciele Uniwersytetu Opolskiego potwierdzili również, iż teren dawnego wyrobiska Cementowni Odra to jeden z najcenniejszych pod względem bogactwa gatunkowego obszarów na Śląsku Opolskim. Położone niemal w centrum miasta, zadziwia bogactwem flory. Dawne wyrobisko to również znakomite źródło informacji o geologicznej historii Opolszczyzny, a wśród znalezionych skamieniałości warto wymienić m.in. małże, gąbki, ramienionogi, jeżowce, liliowce, mszywioły czy wieloszczety, a także głowonogi (amonity, łodziki, belemnity), ryby kostne oraz różnorodne zęby rekinów.

Na terenie sześciu zakładów CEMEX Polska zostały z kolei utworzone kąciki dla owadów, czyli miejsca przyjazne zapylaczom. Swoje siedliska mają tam również gawrony oraz - podobnie jak na terenie Cementowni Rudniki - pustułki, czyli najpopularniejsze sokoły w Polsce, podlegające ścisłej ochronie gatunkowej. Niedawno na terenie zakładów przyszło na świat kolejne pokolenie tych ptaków - z rodzin Betonowskich, Kruszywowskich czy Marglowskich.

Projekty rozwijające bioróżnorodność i obszary fauno- oraz floro-siedliskowe realizuje w swoich zakładach Dyckerhoff Polska, między innymi poprzez nasadzenie 5,5 tysiąca drzew, ochronę zwierząt czy budowę budek dla ptaków na terenie kopalni w Kowali. Firma planuje także kolejne działania związane z rekultywacją terenów kopalń, w tym poprzez utworzenie parku edukacyjno-sensorycznego.

Masz pytanie?