Sektor cementowy podejmuje szereg inicjatyw, skierowanych do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, których celem jest zainteresowanie młodych ludzi rozwojem w tym sektorze gospodarki. Cementownie prowadzą także lokalne działania, mające na celu wspieranie oświaty oraz nauki.

Pradinozaur i wsparcie dla nauki

Górażdże Cement wspiera i finansuje realizację badań paleontologicznych na terenie kopalni Krasiejów. Naukowcy z Instytutu Paleobiologii PAN dokonali tam sensacyjnego na skalę światową odkrycia szczątków mezozoicznych gadów i płazów, w tym najstarszego na świecie pradinozaura - „Silesaurus Opolensis”. Firma sfinansowała trzyletni program badawczy, prowadzony przez paleontologów z PAN.

Inicjatywa zaprocentowała kolejnymi projektami realizowanymi we współpracy z Wydziałem Przyrodniczo-Technicznym Uniwersytetu Opolskiego, obejmującymi m.in. wsparcie badań paleontologicznych na terenie otwartego w czerwcu 2010 r. „Jura-Parku” w Krasiejowie. Cementownia Odra przekazała z kolei na rzecz Uniwersytetu Opolskiego zbiór skamieniałości. Okazy te zostały udostępnione dla zwiedzających na stałej wystawie w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego.

Stypendia i olimpiady

We wrześniu 2022 r. rozpoczął się nabór do XXIV Edycji Programu Stypendialnego dla uczniów szkół ponadpodstawowych - „Równe Szanse”. Jest on realizowany przez Fundację na Rzecz Rozwoju Powiatu Wielińskiego, ze wsparciem Cementowni Warta. Program ma celu ułatwienie zdobywania wykształcenia przez uczniów, chcących kontynuować edukację pomimo trudnej sytuacji materialnej. Cementownia Warta współpracuje również z uczelniami, aby studenci mogli poznawać praktyczne aspekty działania przemysłu.

Inicjatywą skierowaną do młodych osób jest również wspierana przez Cement Ożarów Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości, której kolejna edycja miała finał w 2022 r. w Liceum Ogólnokształcącym nr III im. Władysława Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Konkurs na celu nie tylko zachęcać do intelektualnej rywalizacji, ale również promować i motywować do dalszego kształcenia na kierunkach technicznych.

Kształcąc przyszłe kadry

Cementownia Odra współpracuje z Uniwersytetem Opolskim, Politechniką Opolską oraz PANS w Nysie, od lat wspierając edukacyjne inicjatywy w regionie. Udostępnia sprzęt pomiarowo-badawczy do badań naukowych, organizuje staże i praktyki dla uczniów i studentów, a także finansuje stypendia za szczególne osiągnięcia i nagradza absolwentów, którzy w swoich pracach promują zastosowanie betonu w budownictwie. Kolejnym krokiem jest dofinansowanie wydania książki „Mechanika materiałów dla studentów budownictwa”. przez inżyniera budownictwa i nauczyciela akademickiego związanego z Politechniką Opolską, prof. Jerzego Wyrwała.

Cementownia Odra wspiera również kształcenie zawodowe w regionie, m.in. współpracując z Zespołem Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica. Dołączyła także do grona darczyńców na rzecz powstającej infrastruktury Collegium Medicum w Opolu. Również Grupa Górażdże dostrzega potencjał kształcenia kadr dla przemysłu cementowego, stąd stały kontakt i wspólne projekty z wieloma uczelniami wyższymi: Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Politechniką Śląską, Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, Politechniką Opolską czy Uniwersytetem Opolskim.

CEMEX Polska w ramach inicjatywy „Biznes dla edukacji” realizuje program edukacyjny „Budujemy lepszą przyszłość”. Powstał on z myślą o studentach i uczniach szkół ponadgimnazjalnych, którzy wiążą swoją przyszłość z branżą budowlaną. Professionals in Development (PiD) to z kolei program stażowy, realizowany w różnych obszarach biznesowych. CEMEX Polska zaprasza do udziału w nim studentów ostatniego roku i absolwentów studiów II stopnia oraz studentów ostatniego semestru studiów inżynierskich, kierunków technicznych.

Uczelnie kuźniami talentów

Pracownicy Lafarge Polska biorą udział w targach pracy, m.in. organizowanych przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Firma była jednym z wystawców podczas wydarzenia, a zainteresowani studenci mogli dowiedzieć się więcej o realizowanym przez koncern Zrównoważonym Programie Stypendialnym. Lafarge Polska prowadzi także zajęcia dla studentów. Okazję do zdobywania cennej wiedzy i kompetencji mieli m.in. słuchacze na Politechnice Gdańskiej, na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska. Ponad 250 osób mogło dowiedzieć się jak przebiega proces produkcji cementu oraz wydobycia i produkcji kruszyw w zakładach Lafarge.

Jednak przedsiębiorstwa z branży cementowej wspierają nie tylko przyszłych inżynierów. Przez dwa tygodnie Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej Uniwersytetu Warszawskiego zlokalizowane w Chęcinach gościło wycieczkę terenową studentów paleobiologii, zorganizowaną przez Uniwersytet Fryderyka i Alexandra w Erlangen-Norymberdze. Przyszli badacze mieli okazję odwiedzić m.in. czynny kamieniołom należący do Dyckerhoff Polska, zlokalizowany w podkieleckiej Kowali.

Masz pytanie?