Działania sektora cementowego na rzecz zrównoważonego rozwoju zostały po raz kolejny docenione przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. W najnowszej edycji raportu zostało wyróżnionych łącznie kilkanaście dobrych praktyk, realizowanych przez CEMEX Polska oraz Grupę Górażdże i obejmujących m.in. rozwój wykorzystania OZE, działania na rzecz ochrony i rozwoju bioróżnorodności, przeciwdziałanie pandemii COVID-19 i zwalczanie jej społecznych skutków czy integrację, edukację i wsparcie dla społeczności lokalnych.

W kierunku OZE i bioróżnorodności

Grupa Górażdże oraz światowy ekspert w dziedzinie źródeł odnawialnych, koncern BayWa r.e., podpisały 10-letni kontrakt na zakup energii z nowo wybudowanej elektrowni fotowoltaicznej w Witnicy, będącej największą i najbardziej efektywną farmą fotowoltaiczną w Polsce. Kontrakt pozwala spółce Górażdże Cement zwrócić się w stronę zielonej energii.

W cementowniach w Chełmie i Rudnikach, na terenie których zauważono obecność ptaków, wdrożono z kolei kompleksowy projekt ochrony pustułek i sokołów. Objął on stworzenie infrastruktury, badania ornitologiczne i edukację ekologiczną. W obu zakładach CEMEX Polska zamontowano łącznie osiem skrzynek lęgowych i cztery kamery, dzięki którym transmisja z gniazd jest udostępniana na żywo w Internecie. Do współpracy zaproszono ornitologów, którzy przeprowadzili wizję terenową, zbadali i zaobrączkowali pisklęta.

Dla społeczności lokalnych

W ubiegłym roku Górażdże Cement wznowiło program wolontariatu pracowniczego „Aktywni i Pomocni”. Jego celem jest wspieranie zaangażowania społecznego pracowników poprzez realizację własnych pomysłów. W 2021 r. udzielono wsparcia 23 projektom zgłoszonym przez pracowników, a 15 z nich wiązało się z poprawą lokalnej infrastruktury. Dofinansowanie - przyznane przez Fundację Górażdże - wolontariusze przeznaczyli na modernizacje i prace remontowe na terenach szkół, przedszkoli, obiektów sportowych, świetlic czy placów.

CEMEX Polska realizował natomiast program różnorodnych zajęć edukacyjnych oraz rekreacyjnych, realizowany wokół największych zakładów. W ramach programów „Lato z CEMEX” i „Zima z CEMEX” we współpracy z partnerami zorganizowano serię warsztatów dla dzieci, młodzieży i seniorów. Inicjatywa odpowiada przede wszystkim na problem negatywnego wpływu izolacji społecznej na zdrowie fizyczne i psychiczne dzieci oraz osób starszych. W 2021 r. firma kontynuowała akcję „CEMEX dla Planety”, w ramach której za pośrednictwem e-maili oraz konkursów pracownicy przez cały rok poszerzali swoją wiedzę na temat ochrony środowiska dzięki czterem kampaniom edukacyjnym.

W 2021 r. Cemex Polska kontynuował skierowany do dzieci i młodzieży projekt edukacyjny „Mistrzowie Bezpieczeństwa”, polegający na organizowaniu spotkań promujących bezpieczeństwo na drodze, w domu, w szkole, a także zajęć dotyczących zasad udzielania pierwszej pomocy. Uczniowie starszych klas szkół podstawowych uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez przedstawicieli policji, strażaków, specjalistów ds. BHP i ratowników medycznych. Dla najmłodszych uczniów przygotowano zajęcia w wyjątkowej formule edukacyjnego teatru lalkowego, wykorzystując bajkę o Czerwonym Kapturku. Wszyscy uczniowie otrzymali również komiks „Świeć przykładem – zostań Mistrzem drogowego ABC”.

Na rzecz pracowników

W CEMEX Polska działa Forum Kobiet, służące tworzeniu różnorodnego i inkluzywnego środowiska pracy. Firma edukuje kobiety m.in. z budowania własnego personal brandingu, komunikacji, asertywności czy work-life balance. Współpracują one również z Fundacją Business Boutique i biorą aktywny udział w programie mentoringowym „Pod rękę”, podczas którego występują w rolach mentee lub mentorek. Firma wspiera także kobiety na uczelniach, gdzie pracownice przedsiębiorstwa starają się inspirować i zachęcać studentów do rozwoju w branży budowlanej.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim osobom przebywającym w zakładach, CEMEX Polska wprowadził certyfikację podwykonawców pod kątem zasad BHP. Ocena zgodności spełnienia przez wykonawcę standardów dokonywana jest przez zewnętrznego audytora. Na podstawie udzielonych informacji podwykonawcom nadawane są certyfikaty, tzw. zielone flagi, które upoważniają do współpracy z firmą. Audytor przekazuje również informacje o obowiązujących zasadach BHP, dzięki czemu firmy mogą wdrożyć określone procesy naprawcze i po roku przystąpić do audytu recertyfikującego.

Wsparcie w okresie pandemii

W 2021 r. Fundacja Górażdże - Aktywni w Regionie kontynuowała program wspierający przeciwdziałanie pandemii COVID-19 oraz zwalczanie jej społecznych skutków. Z programu skorzystały 24 podmioty, a dotacje zostały przeznaczone m.in. na zakup sprzętu medycznego. Dofinansowano także szkolenia i kursy dla lekarzy o tematyce COVID-19. W ramach programu fundacja wsparła też adresowane głównie do dzieci i młodzieży szkolnej projekty w zakresie likwidacji społecznych skutków pandemii. Na dotacje przekazano łącznie 140 tys. zł.

Dialog z interesariuszami online w czasie pandemii COVID-19 to jednak z dobrych praktyk, realizowanych w cementowniach Chełm i Rudniki. W 2020 i 2021 r., w szczególnie trudnym czasie pandemii, dialog był kontynuowany w formule online. CEMEX Polska przeprowadził także kampanię cotygodniowych testów COVID-19, skierowaną do wszystkich pracowników i podwykonawców obydwu zakładów. Każdego tygodnia w testach brało udział średnio 680 osób, a równolegle odbywały się szczepienia.

CEMEX Polska podjął również działania, aby minimalizować ryzyko infekcji COVID-19 na terenie zakładów. W tym celu wprowadzono dodatkowe protokoły i procedury adaptujące pracowników do nowych warunków pracy. Procedury BHP zostały rozszerzone o nowe wytyczne bezpieczeństwa oraz działania promujące zdrowie w ramach kampanii „Kluczowe zachowania ratujące życie”. Zasady te dotyczyły zachowania dobrego samopoczucia i zdrowia psychicznego pracowników. Nowa kampania miała na celu zwiększenie znaczenia zdrowia pracowników firmy.

Masz pytanie?